Во изминатите преку две децении изградивме софтверски систем кој е робустен и комплексен по својата моќ, но сепак е скалабилен според потребата на корисникот а со тоа е упростена употребата. При изработката на секоја од нашите апликации водиме грижа да добиеме краен производ кој ќе ги има следните карактеристики: